Home / JLPT / JLPT N1 / 260 Câu luyện thi Từ Vựng JLPT N1 – Phần 1

260 Câu luyện thi Từ Vựng JLPT N1 – Phần 1

260 Câu luyện thi Từ Vựng JLPT N1 – Phần 1
(Có đáp án và dịch nghĩa)

Cùng luyện thi JLPT N1 bằng việc làm các dạng bài tập liên quan trong phần từ vựng, các từ gần nghĩa, đồng nghĩa
Người sửa bài: Thành Tâm .

Xem thêm bài:
92 Bài dịch (Tanbun N1) đọc hiểu JLPT N1
Tổng hợp đề thi JLPT N1 các năm