Home / Từ vựng N4 / Tổng hợp 50 Tính từ N4

Tổng hợp 50 Tính từ N4

Tổng hợp 50 Tính từ N4
Cùng chia sẻ với các bạn danh sách các tính từ N4 thường có trong JLPT.

Xem thêm bài:
Danh sách tính từ đuôi な (na) trong tiếng Nhật N4
Tổng hợp Tính Từ N3, N2 cần nắm vững