Home / Học tiếng Nhật / Beginning Japanese for Professionals: Book 2

Beginning Japanese for Professionals: Book 2

Beginning Japanese for Professionals: Book 2

This textbook is designed for beginning learners who want to learn basic Japanese for the purpose of living and working in Japan. Unlike textbooks written primarily for students, whose content largely centers on student life, this book focuses more on social and professional life beyond school.

As a beginning level textbook, this book includes many elementary grammar patterns (Japanese Language Proficiency Test Levels 5 and 4), but the vocabulary and situations are selected specifically for working adults. Explanations are kept concise so as to only cover key points.


Giáo trình này được biên soạn cho những người mới bắt đầu muốn học tiếng Nhật cơ bản để phục vụ cho mục đích sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Không giống như sách giáo khoa được viết chủ yếu cho học sinh, với nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống của học sinh, cuốn sách này tập trung nhiều hơn vào cuộc sống xã hội và nghề nghiệp ngoài trường học.

Là sách dành cho người mới bắt đầu, cuốn sách này bao gồm nhiều mẫu ngữ pháp sơ cấp (Bài thi Năng lực Nhật ngữ Cấp độ 5 và 4), nhưng từ vựng và tình huống được chọn lọc dành riêng cho người lớn đi làm. Các giải thích được giữ ngắn gọn để chỉ bao gồm các điểm chính.

Download : PDF
Read more : Here