Home / Trợ từ trong tiếng nhật / Cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật

Cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật

Cùng học Trợ Từ trong tiếng Nhật

Trong tài liệu này cùng gửi đến các bạn cách học Trợ Từ trong tiếng Nhật gồm:
Định nghĩa và cách sử dụng các Trợ Từ.
88 Quy tắc trợ tự
Một số trợ từ thường đi với に

Download tài liệu: PDF