Home / Từ vựng / Từ vựng N5 / Cặp tính từ trái nghĩa trong tiếng Nhật

Cặp tính từ trái nghĩa trong tiếng Nhật

Cặp tính từ trái nghĩa trong tiếng Nhật
Tổng hợp các tính từ trái nghĩa trong tiếng Nhật thường gặp
Trong bài viết này chúng ra sẽ cùng học, tìm hiểu về những cặp tính từ trái nghĩa thường gặp trong tiếng Nhật.
Từ vựng tiếng Nhật về các cặp tính từ trái nghĩa chỉ cảm xúc

Từ vựng tiếng Nhật về các cặp tính từ chỉ vị trí, kích thước

Từ vựng tiếng Nhật về các cặp tính từ chỉ tính chất

Xem thêm: Tổng hợp các động từ trái nghĩa thường gặp trong tiếng Nhật