Home / JLPT / JLPT N1 / Đề thi thử JLPT N1 – 新日本语能力考试N1 模拟试题

Đề thi thử JLPT N1 – 新日本语能力考试N1 模拟试题

Đề thi thử JLPT N1 – 新日本语能力考试N1 模拟试题
(Bản tiếng Nhật – Trung)
Đề thi có đáp án cho các bạn làm thử đề thi.

《新日本语能力考试N1模拟试题》共 套模拟试题,题目数量跟真题完全相同,难易程度也最大可能地接近真题.每套试题的时间分配和合格标准相同。
Đề thi thử năng lực tiếng Nhật N1 với những bộ đề thi thử, số lượng câu hỏi giống hệt đề thật, độ khó gần với đề thật nhất. Việc phân bổ thời gian cho mỗi bộ câu hỏi kiểm tra cũng giống như tiêu chí đạt.

Download : Here

Xem thêm:
Tài liệu tiếng Nhật ôn thi JLPT N1
Tổng hợp đề thi JLPT N1 các năm