Home / JLPT / JLPT N2 / FULL 6 MONDAI trích trong đề thi JLPT N2 chính thức các năm (Có đáp án)

FULL 6 MONDAI trích trong đề thi JLPT N2 chính thức các năm (Có đáp án)

FULL 6 MONDAI trích trong đề thi JLPT N2 chính thức các năm (Có đáp án)
Cả 6 mondai đều chữa cực chi tiết như này phần từ vựng.
Quan sát kĩ thấy lặp đề cực nhiều
Ôn gấp đi thi tăng 10-20 điểm luôn


Download tài liệu: PDF

Xem thêm bài:
100 Câu điền sao N3, N2 đã từng xuất hiện trong đề thi JLPT
Tài liệu 20 ngày luyện thi JLPT N2 (Có đáp án)