Home / Học tiếng Nhật / Học bảng chữ cái Katakana

Học bảng chữ cái Katakana

Học bảng chữ cái Katakana
Để bắt đầu học tiếng Nhật thì đầu tiên chúng ta cần học các chữ Hiragana, Katakana, Kanji…
Trong bài này cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học bảng chữ cái Katakana, cách phát âm và cách ghép chữ Hiragana.

BẢNG CHỮ CÁI KATAKANA

  K S T N H M Y R W  
A ka sa ta na ha ma ya ra wa n
I ki shi chi ni hi mi   ri    
     
U ku su tsu nu fu mu yu ru    
   
E ke se te ne he me   re    
     
O ko so to no ho mo yo ro    
   

 

G Z D B P
A ga za da ba pa
I gi ji ji bi pi
U gu zu zu bu pu
O go zo do bo po

 

  KY SH CH NY HY RY GY J J BY PY
A kya sha cha nya hya rya gya ja ja bya pya
  キャ シャ チャ ニャ ヒャ リャ ギャ ジャ ヂャ ビャ ピャ
U kyu shu chu nyu hyu ryu gyu ju ju byu pyu
  キュ シュ チュ ニュ ヒュ リュ ギュ ジュ ヂュ ビュ ピュ
O kyo sho cho nyo hyo ryo gyo jo jo byo pyo
  キョ ショ チョ ニョ ヒョ リョ ギョ ジョ ヂョ ビョ ピョ

Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn.

Chúc các bạn học tốt.

Download file : PDF
Download file powerpoint : Here

Xem thêm:
2000 Hán Tự Kanji thường dùng
Tổng hợp 214 bộ thủ Kanji có giải thích