Home / Kanji / Kanji N3 / Học Soumatome N3 Kanji: Tuần 1 Ngày 5

Học Soumatome N3 Kanji: Tuần 1 Ngày 5

Học Soumatome N3 Kanji: Tuần 1 Ngày 5
Cùng học học Kanji N3 Online.

Kanji Âm Hán Việt Hiragana Nghĩa

① 指

CHỈ し/ゆび
指定 CHỈ ĐỊNH してい Chỉ định, đặt
指定席 CHỈ ĐỊNH TỊCH していせき Ghế chỉ định, ghế đặt sẵn
CHỈ ゆび Ngón tay
指輪 CHỈ LUÂN ゆびわ Nhẫn

② 定 

ĐỊNH てい
定休日 ĐỊNH HƯU NHẬT ていきゅうび Ngày nghỉ định kỳ, nghỉ có phép
安定 AN ĐỊNH あんてい Ổn định
不安定 BẤT AN ĐỊNH ふあんてい Không ổn định

③ 席

TỊCH せき
TỊCH せき Ghế
出席 XUẤT TỊCH しゅっせき Có mặt, tham dự
欠席 KHUYẾT TỊCH けっせき Vắng mặt

④ 由 

DO ゆう
自由 TỰ DO じゆう Tự do
自由席 TỰ DO TỊCH じゆうせき Ghế tự do
理由 LÝ DO りゆう Lý do

⑤ 番

PHIÊN ばん
番号 PHIÊN HIỆU ばんごう Số hiệu, số
~番 PHIÊN ばん Số (mấy)
~番線 PHIÊN TUYẾN ばんせん Tuyến số…

⑥ 窓

SONG まど
SONG まど Cửa sổ
窓口 SONG KHẨU まどぐち Cửa bán vé

⑦ 側

TRẮC がわ
両側 LƯỠNG TRẮC りょうがわ Hai phía
窓側 SONG TRẮC まどがわ Phía cửa sổ
右側 HỮU TRẮC みぎがわ Phía bên phải

⑧ 路

LỘ
通路 THÔNG LỘ つうろ Đường đi, lối đi
道路 ĐẠO LỘ どうろ Con đường
線路 TUYẾN LỘ せんろ Tuyến đường xe lửa

***