Home / Tiếng Nhật giao tiếp / Sử dụng なんか trong giao tiếp tiếng Nhật

Sử dụng なんか trong giao tiếp tiếng Nhật

Sử dụng なんか trong giao tiếp tiếng Nhật
なんか sẽ theo chúng ta suốt trên mọi lẻo đường tiếng Nhật
Lưu lại học và bắt trước để dùng thành thạo trong giao tiếp nhé mọi người

Xem thêm bài:
200 Câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng
Mẫu câu tiếng Nhật giao tiếp về chủ đề giúp đỡ