Home / Từ vựng N5 / Trạng từ – Phó từ trong tiếng Nhật

Trạng từ – Phó từ trong tiếng Nhật

Trạng từ – Phó từ trong tiếng Nhật
Cùng gửi đến mọi người danh sách các trạng từ, phó từ trong tiếng Nhật.
Cảm ơn bản Trần Công Sơn đã chia sẻ.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here