Home / Học tiếng Nhật / Từ điển Nhật-Việt Việt-Nhật

Từ điển Nhật-Việt Việt-Nhật

Từ điển Nhật-Việt Việt-Nhật
Từ điển Nhật-Việt Việt-Nhật, tác giả Trần Việt Thanh, được nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành năm 2006, gồm 1468 trang, có khoảng 90.000 từ thông dụng trong sinh hoạt, kinh tế và thương mại …

Xem thêm bài:
20 Động từ cơ bản đi với Trợ từ に
Phó Từ chỉ mức độ trong tiếng Nhật

Download tài liệu: PDF