Home / Tiếng Nhật cho người mới / Từ tiếng Nhật sử dụng hàng ngày

Từ tiếng Nhật sử dụng hàng ngày

Từ tiếng Nhật sử dụng hàng ngày
Từ vựng tiếng Nhật sử dụng hàng ngày
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ vựng, cụm từ tiếng Nhật mà bạn cần phải biết.


Xem thêm bài:
Cách đọc Ngày, Tháng, Năm trong tiếng Nhật
Học bảng chữ cái Hiragana dành cho người mới