Home / Học tiếng Nhật / Khi nào thì dùng へ (he) và khi nào thì dùng に (ni)

Khi nào thì dùng へ (he) và khi nào thì dùng に (ni)

Khi nào thì dùng へ và khi nào thì dùng に

Khi nào thì dùng へ khi nào thì dùng に ?!
「新宿に行く」「新宿へ行く」「映画に行く」「映画へ行く」は全部正しいのですか。
Tất cả các ví dụ ở trên đều đúng phải không ?

Chúng ta cùng xem các ví dụ sau :
① 遠(とお)くへ / に行(い)く。
② 向(む)こうへ / に行く
③ あっちのほうへ / に行く
④ 外国(がいこく)へ / に行く。
⑤ アメリカへ / に行く。
⑥ アメリカのニューヨークへ / に行く。
⑦ ニューヨークの国連本部(こくれんほんぶ)へ / に行く。

Trong 7 câu ví dụ trên thì chúng ta đều có thể dùng へ hoặc に。
Nhưng nếu dùng chính xác thì câu ① đến câu ④ là へ
Câu ⑤、⑥có thể dùng cả hai
Và câu ⑦ là に。

Lý do khác biệt giữa ヘ và に đó chính là ヘ chỉ phương hướng và hướng đến hay nơi đi đến không rõ ràng.
方向(ほうこう)や方角(ほうがく)または漠然(ばくぜん)とした行(い)く先(さき)を示(しめ)す。
Trong khi đó に thể hiện mục đích của nơi đến.
Chẳng hạn như 学校(がっこう: trường học)、図書館(としょかん: thư viện)、教会(きょうかい: nhà thờ)vì ở đó người ta thực hiện việc 勉強(べんきょう Học hành)、読書(どくしょ Đọc sách)、礼拝(れいはい Lễ bái)

Trong các ví dụ sau cũng vậy. Mặc dù có thể châm chước sử dụng ヘ nhưng nếu chỉ mục đích của hành vi thì dùng にthích hợp hơn là dùngへ。

買(か)い物(もの)へ / に行く。
テニスへ / に行く。
勉強へ / に行く。
ボウリングへ / に行く。
コンサートへ / に行く。
国連総会(こくれんそうかいĐại hội đồng Liên hiệp quốc)へ / に行く。

Ngoài ra に còn dùng trong thể liên dụng (thể động từ masu bỏ masu) để chỉ mục đích của hành động.
泳(およ)ぎに行く。
遊(あそ)びに行く。
会(あ)いに帰る。

Do vậy mà quay về câu hỏi đầu tiên ta có thể nói :
「新宿に行く」「新宿へ行く」thì đều có thể sử dụng được へ và に
Nhưng đối với trường hợp「映画に行く」「映画へ行く」
Thì 「映画に行く」là chính xác hơn !

Các bạn đã hiểu rõ chưa ?!
Cái này hồi xưa Quyền cũng thắc mắc mãi. Hỏi người Nhật thì người ta cũng không giải thích cho rõ ràng nên cứ tưởng người ta dùng như thói quen.
Nhưng mà không phải các bạn nhé. Người Nhật hay người Anh người Mỹ người nào thì cũng vậy thôi. Không học thì không biết, không thể giải thích được.


Cảm ơn anh Pham Quyen fb.com/quyenjp chia sẻ