Home / Minna no Nihongo

Minna no Nihongo

Học Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 50

Học Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 50 Chúng ta cùng học bài ngữ pháp tiếng Nhật cấp độ N4, các bài ngữ pháp theo giáo trình Minna no Nihongo. Trong Ngữ pháp Minnano Nihongo bài 49 học chính về khiêm nhường ngữ trong tiếng Nhật. Khiêm nhường ngữ …

Read More »

Học Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 49

Học Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 49 Chúng ta cùng học bài ngữ pháp tiếng Nhật cấp độ N4, các bài ngữ pháp theo giáo trình Minna no Nihongo. Trong Ngữ pháp Minnano Nihongo bài 48 sẽ học chính về kính ngữ trong tiếng Nhật Kính ngữ tiếng …

Read More »

Học Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 46

Học Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 46 Chúng ta cùng học bài ngữ pháp tiếng Nhật cấp độ N4, các bài ngữ pháp theo giáo trình Minna no Nihongo. 1. Ngữ pháp với ~ところです (các mẫu câu với cụm từ ところです) Trước đây, ở bài 8 ta đã …

Read More »

Học Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 45

Học Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 45 Chúng ta cùng học bài ngữ pháp tiếng Nhật cấp độ N4, các bài ngữ pháp theo giáo trình Minna no Nihongo. 1. Cấu trúc Ngữ pháp 場合 (ばあい) Vた Vない Aい Aな Nの + 場合は、~ (Cách diễn đạt giả định) …

Read More »

Học Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 44

Học Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 44 Chúng ta cùng học bài ngữ pháp tiếng Nhật cấp độ N4, các bài ngữ pháp theo giáo trình Minna no Nihongo. 1. Ngữ pháp すぎます V、A、Na+すぎます Ý nghĩa: (cái gì đó) quá Cách dùng: dùng để diễn đạt ý vượt …

Read More »

Học Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 42

Học Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 42 Chúng ta cùng học bài ngữ pháp tiếng Nhật cấp độ N4, các bài ngữ pháp theo giáo trình Minna no Nihongo. 1. Ngữ pháp ~ために (cách thể hiện mục đích) Ý nghĩa: Để Cách dùng: Đây là mẫu câu biểu hiện mục …

Read More »