Home / Kanji / Kanji N3 / Học Soumatome N3 Kanji: Tuần 1 Ngày 3

Học Soumatome N3 Kanji: Tuần 1 Ngày 3

Học Soumatome N3 Kanji: Tuần 1 Ngày 3
Cùng học học Kanji N3 Online.

Kanji Âm Hán Việt Hiragana Nghĩa

① 非

PHI
非常 PHI THƯỜNG ひじょう Khẩn cấp
非常に PHI THƯỜNG ひじょうに Rất, đặc biệt…
非常口 PHI THƯỜNG KHẨU ひじょうぐち Lối thoát hiểm

② 常

THƯỜNG じょう
日常(の) NHẬT THƯỜNG にちじょう Thường ngày
正常(な) CHÍNH THƯỜNG せいじょう Bình thường, formal.

③ 階

GIAI かい
 ~階 GIAI かい Tầng (mấy)

④ 段

ĐOẠN だん
階段 GIAI ĐOẠN かいだん Cầu thang

⑤ 箱

TƯƠNG はこ
TƯƠNG はこ Hộp
ごみ箱 TƯƠNG ごみばこ Thùng rác

⑥ 危

NGUY き/あぶない
危険 NGUY HIỂM きけん Nguy hiểm
危ない NGUY あぶない Nguy hiểm

⑦ 険

HIỂM けん
危険 NGUY HIỂM きけん Nguy hiểm

⑧ 捨

XẢ すてる
捨てる XẢ すてる Vứt, bỏ (rác)

***