Home / Từ vựng N2 / Tài liệu tinh từ tiếng Nhật N2

Tài liệu tinh từ tiếng Nhật N2

Tài liệu tinh từ tiếng Nhật N2
形容詞「上級」
Tính từ (Thượng cấp)
Tài liệu tính từ tiếng Nhật dành cho trình độ N2 trở lên.
Hy vọng với chia sẻ này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệt : PDF

Xem thêm: 200 Tính từ N2