Home / Từ vựng / Từ vựng Tiếng Nhật chuyên ngành Hàn Xì

Từ vựng Tiếng Nhật chuyên ngành Hàn Xì

Từ vựng Tiếng Nhật chuyên ngành Hàn Xì
溶接専門用語
Chia sẽ với các bạn đang học tiếng Nhất về lĩnh vực kỹ thuật, bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Hàn Xì.
Cảm ơn anh Lê Thanh Hai đã chia sẽ.
fb.com/sung.thon
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF