Home / Ngữ pháp / Phân biệt 使用(しよう), 利用(りよう), 応用(おうよう), 活用(かつよう)

Phân biệt 使用(しよう), 利用(りよう), 応用(おうよう), 活用(かつよう)

Sự khác nhau giữa 使用(しよう), 利用(りよう), 応用(おうよう), 活用(かつよう) trong tiếng Nhật

‐ 使用 (しよう):物や人などを使うこと。本来の目的で使うこと。
使用 là từ chung nhất với nghĩa “sử dụng”. Sử dụng vật hay người với mục đích nào đó thì ta dùng 使用.

VD: はさみを使用して封筒を開ける。

- 利用 (りよう): 自分の利益になるようにうまく使うこと。役に立たせること。
利用 hay được sử dụng nhiều và hay bị dùng lẫn với 使用 nhưng 利用 lại có nghĩa khác. 利用 cũng là sử dụng một người hay vật nào đó nhưng hành động sử dụng đó có lợi cho chủ ngữ. Hay nói cách khác, 利用 mang nghĩa là “lợi dụng”, “tranh thủ”, “tận dụng”.

VD: ごみを利用して発電する。

- 応用 (おうよう): 理論やすでに得た知識を具体的な事例や他の分野の事柄にあてはめて用いること。
応用 là cũng là sử dụng nhưng mà là áp dụng hợp lý những cái có logic, tri thức đã có được vào những cái cụ thể đã có từ trước đó hoặc vào các lĩnh vực khác. Đúng như âm Hán – Việt của nó, 応用 mang nghĩa là “ứng dụng, “áp dụng”.

- 活用 (かつよう): 物や人の機能・能力をいかして用いること。うまく利用すること。
活用 là tận dụng hết sức năng lực, chức năng của người hay vật nào nó. 活 trong từ 活かす・生かす nghĩa là làm phát huy hết (năng lực, tính năng,…). 活用 là “vận dụng linh hoạt”, “sử dụng một cách có hiệu quả”.

– sukoshi –